Parah 7:3-4

משנה ג

המקדש באחת ידו ועושה מלאכה באחת ידו אם לו פסול ואם לאחר כשר המקדש לו ולאחר שלו פסול ושל אחר כשר המקדש לשנים כאחד שניהן כשרין

ר' עובדיה מברטנורא

אם לו פסול אם הקידוש שלו, פסול. דשמא המלאכה קדמה לקידוש ונפסלו המים

ואם לאחר הוא הקידוש

כשר שהרי בעל המים לא עשה מלאכה

המקדש לו ולאחר שניהם כאחת. אי נמי קידש לחברו קודם שלו

שלו פסול דקידוש של חברו נחשב מלאכה לפסול מימיו

שניהם כשרים שאין המים שלו שיפסלו על ידו

-----------------------

משנה ד

קדש לי ואקדש לך הראשון כשר מלא לי ואמלא לך האחרון כשר קדש לי ואמלא לך שניהם כשרים מלא לי ואקדש לך שניהם פסולים

ר' עובדיה מברטנורא

קדש לי ואקדש לך כגון שכל אחד מילא מים לעצמו, ובא זה וקידש מימיו של זה וזה קידש מימיו של זה, אותו שקידש ראשון כשר מה שקידש לחבירו, דחבירו לא עשה מלאכה אלא עד אחר שנתקדשו מימיו, ומשנתקדשו אין מלאכה פוסלת. אבל מה שקידש השני לראשון פסול, שהראשון פסלה במה שקידש מימי השני קודם שנתקדשו מימיו

מלא לי ואמלא לך המילוי האחרון כשר. אבל מילוי ראשון פסול, היינו המים שנתמלאו ראשונה, דנפסלו במלאכה במילוי שמילא לחבירו

קדש לי ואמלא לך שהיו לו מים ממולאים ואמר לחברו קדש לי מימי ואחר כך אמלא לך

שניהם כשרים דאין המלאכה פוסלת אחר קידוש. וזה נמי שנתמלאו לו המים מימיו כשרים, דמשנתמלאו לו המים לא עשה מלאכה

מלא לי ואקדש לך שהאחר היו לו מים ממולאים ואמר לו זה מלא לי תחלה ואחר כך אקדש לך

שניהם פסולים זה שמילא עד שלא נתקדשו מימיו, וזה שקידש לחברו משנתמלאו מימיו