Keilim 8:4-5

משנה ד

קדירה שהיא נתונה בתנור השרץ בתנור הקדירה טהורה שאין כלי חרס מטמא כלים היה בה משקה טופח נטמא וטמאה הרי זה אומרמטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני

ר' עובדיה מברטנורא

הקדרה טהורה

והוא שלא ראה השרץ אויר הקדירה כשנפל בתנור

נטמא

המשקה, וחזר וטימא את הקדרה, כדין כל משקין טמאין שמטמאים כלים

מטמאיך לא טמאוני

הקדרה אומרת למשקין, אויר כלי חרס שקיבלת ממנו הטומאה לא טמאוני, דאין כלי חרס מיטמא מאויר כליחרס

ואתה טמאתני

שנטמאת הקדירה מחמת משקים טמאים

------------------

משנה ה

תרנגול שבלע את השרץ ונפל לאויר התנור טהור ואם מת טמא השרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה שהתנור תחלה

ר' עובדיה מברטנורא

ונפל לאויר התנור טהור כל זמן שהתרנגול חי. דטומאה בלועה היה ואינה מטמאה

ואם מת טמא והוא שלא שהה כדי עיכול משעה שבלעה עד שמת. ושיעור כדי עיכול בעופות, מעת לעת

הפת שבתוכו שניה דלא חזינן לתנור כמאן דמלא טומאה וכאילו נגע השרץ בפת, אלא התנור תחילה, שהשרץ הוא אב הטומאה נפלאל תוכו ועשאו ראשון, וחזר התנור שהוא ראשון וטימא את הפת ונעשית שניה