Keilim 6:2-3

משנה ב

האבן שהיה שופת עליה ועל התנור עליה ועל הכירה עליה ועל הכופח טמאה עליה ועל האבן עליה ועל הסלע עליה ועל הכותל טהורהוזו היתה כירת הנזירים שבירושלים שכנגד הסלע כירת הטבחים בזמן שהוא נותן אבן בצד אבן נטמאת אחת מהם לא נטמאו כולן

ר' עובדיה מברטנורא

האבן שהיה שופת עליה ועל התנור

והאבן מחוברת בטיט

עליה ועל האבן

היינו אחת בטיט ואחת שלא בטיט

ועל הסלע

המחובר מששת ימי בראשית

טהורה

דכתיב יותץ טמאים הם, את שיש לו נתיצה יש לו טומאה, את שאין לו נתיצה אין לו טומאה. מכאן אמרו, אבן שהיה שופת עליהועל התנור, עליה ועל הכירה, עליה ועל הכופח, טמאה, מפני שיש להן נתיצה. עליה ועל האבן, עליה ועל הסלע, עליה ועל הכותל, טהורה,מפני שאין להן נתיצה

כירת הנזירים

לבשל שלמי נזיר שלוקח מהן הכהן הזרוע בשלה

כירת הטבחים

שמוכרים לרבים, ומסדרים הרבה אבנים זו אחר זו ושופתין עליהן קדירות הרבה, שנמצאת אבן אחת לשתי קדרות,וכשנטמאת האחת האחרות טהורות, מידי דהוה אקלמרין המתואמות דתנן לעיל בפרק ב שאם נטמאה אחת מהן לא נטמאוכולן

--------------------------------------

משנה ג

שלש אבנים שעשאן שתי כירים נטמאת אחת מן החיצונה האמצעית המשמשת את הטמאה טמאה המשמשת הטהורה טהורה ניטלההטהורה הוחלטה האמצעית לטומאה ניטלה הטמאה הוחלטה האמצעית לטהורה נטמאו שתים החיצונות אם היתה האמצעית גדולהנותן לזו כדי שפיתה מכאן ולזו כדי שפיתה מכאן והשאר טהור ואם היתה קטנה הכל טמא ניטלה האמצעית אם יכול לשפות עליה יורהגדולה טמאה החזירה טהורה מירחה בטיט מקבלת טומאה משיסיקנה כדי לבשל עליה את הביצה

ר' עובדיה מברטנורא

שלש אבנים שעשאן שתי כירים

שהאבן האמצעית משמשת לזו ולזו

האמצעית המשמשת לטמאה

חציה של האמצעית המשמשת לחיצונה שהיא טמאה, טמאה. וחציה המשמשת לחיצונה שהיאטהורה, טהורה

נחלטה האמצעית לטמאה

וכולה טמאה

לשפות עליהן

על שתי החיצונות

החזירה

לאמצעית

טהורה

שבטלה כירה ראשונה וכאילו נתץ כירת היורה הגדולה

מקבלת טומאה משיסיקנה

דבעי היסק ככירה חדשה