Keilim 1:6-7

משנה ו

עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאיםכן מכל הארצות

ר' עובדיה מברטנורא

עשר קדושות הן

איידי דאיירי לעיל במעלות של טומאות זו למעלה מזו, תנא נמי הכא מעלות של קדושות זו למעלה מזו

שמביאין ממנה העומר

דכתיב וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר, קצירה ולא קציר חוצה לארץ

והבכורים

דכתיב ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך

ושתי הלחם

דכתיב ממושבותיכם תביאו לחם

----------------------------

משנה ז

עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין אותו

ר' עובדיה מברטנורא

עיירות המוקפות חומה

מימות יהושע בן נון. דבמצורע כתיב מחוץ למחנה מושבו, חוץ למחנה ישראל. וכשכבש יהושע אתהארץ קידש העיירות שהיו מוקפות חומה בימיו שיהיו כמחנה ישראל להשתלח משם מצורעים

ומסבבים לתוכן מת

מותר לנשאו בעיר ממקום למקום עד מקום שירצו טובי העיר לקברו שם

יצא

המת מן העיר

אין מחזירים אותו

בעיר לקברו שם ואפילו רצו טובי העיר. דכיון דיצאה טומאה מן העיר אין מכניסין אותה בתוכ