Menachos 13:7-8

משנה ז

הרי עלי תודה ושלמים יביא כבש פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ופרה עגל ועגלה מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ופרה עגל ועגלה איל ורחל גדי וגדיה שעיר ושעירה טלה וטליה

 ר' עובדיה מברטנורא

תודה ושלמים

תודה או שלמים

יביא כבש

פחות שבתודה ושלמים

יביא פר ופרה

דתודה ושלמים איכא לספוקי בזכרים ונקבות

ורחל

נקבה בת שתי שנים

גדי

בן שנה מן העזים

שעיר

עז בן שתי שנים

טלה

כבש בן שנתו

 ————————————————————————————

משנה ח

הרי עלי שור יביא הוא ונסכיו במנה עגל יביא הוא ונסכיו בחמש איל יביא הוא ונסכיו בשתים כבש יביא הוא ונסכיו בסלע שור במנה יביא במנה חוץ מנסכיו עגל בחמש יביא בחמש חוץ מנסכיו איל בשתים יביא בשתים חוץ מנסכיו כבש בסלע יביא בסלע חוץ מנסכיו שור במנה והביא שנים במנה לא יצא אפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר שחור והביא לבן לבן והביא שחור גדול והביא קטן לא יצא קטן והביא גדול יצא רבי אומר לא יצא

 ר' עובדיה מברטנורא

יביא הוא ונסכיו במנה

כך נתפרש דינו בתורה שבעל פה, שיהא ערך השור עם נסכיו מנה

עגל יביא הוא ונסכיו בחמש

סלעים

אמר הרי עלי שור במנה

יביאנו במנה חוץ מנסכיו שהרי כך קבעו

שור במנה והביא שנים במנה לא יצא

שהרי קבע שור במנה

קטן והביא גדול יצא, רבי אומר לא יצא

משום הכי תנא פלוגתא דרבי ורבנן הכא בסיפא, לפרושי, דרישא לאו דברי הכל היא אלא רבי היא ולא רבנן ואין הלכה כרבי