Menachos 8:2-3

משנה ב

אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא מבית האילן ואם הביא כשר כיצד הוא עושה נרה שנה ראשונה ובשניה זורעה קודם לפסח שבעים יום והיא עושה סולת מרובה כיצד הוא בודק הגזבר מכניס את ידו לתוכה עלה בה אבק פסולה עד שיניפנה ואם התליעה פסולה

ר' עובדיה מברטנורא

אין מביאין

עומר ושתי הלחם

לא מבית הזבלים

משדה שצריכה לזבל, דשמא לא נזדבלה כל צרכה ונמצאו פירותיה כחושים. אי נמי, לפי שהזבל מבאיש ומפסיד טעם הפרי

ולא מבית השלחים

ארץ צמאה למים שפירותיה כחושין

לא מבית האילן

מתבואה שבין האילנות. שהאילנות הגדלים שם יונקים הקרקע ומכחישים הזרעים

נרה

חורש. לשון נירו לכם ניר

ובשניה זורעה

בגמרא מסיק, דשנה ראשונה הוא נר כולה וזורע חציה ומניח חציה ניר. וכן בשניה חורשה כולה וזורע החצי שלא זרע אשתקד, והחצי שזרע אשתקד מניחו ניר. וכן בכל שנה זורע ניר של אשתקד

כיצד בודק

הסולת אם מנופה כל צרכו אם לאו

עלה בידו אבק

קמח דק, וגרוע הוא

עד שיניפנה

בנפה לעבור האבק דק שנשאר בה

ואם התליעה

הסולת או החטה

פסולה

והוא שהתליעה ברובה. וילפינן לה לקמן סוף פרקין מדכתיב תמימים יהיו לכם ומנחתם. תמימים יהיו לכם ונסכיהם. שיהיו ג"כ המנחות והנסכים תמימים

—————————————————————————-  

משנה ג

תקועה אלפא לשמן אבא שאול אומר שניה לה רגב בעבר הירדן כל הארצות היו כשרות אלא מכאן היו מביאין אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא ממה שנזרע ביניהם ואם הביא כשר אין מביאין אנפיקנון ואם הביא פסול אין מביאין מן הגרגרים שנשרו במים ולא מן הכבושים ולא מן השלוקין ואם הביא פסול

ר' עובדיה מברטנורא

תקועה

עיר ששמה תקועה כדכתיב וישלח יואב תקועה

אלפא לשמן

השמן שלה ראשון ומובחר לשמנים. כאל"ף זו שהיא ראשונה לאותיות

אנפיקנון

שמן העשוי מזיתים שלא הביאו שליש בשולן, והוא מר מאד

שנשרו במים

שהמים מקלקלים את השמן