Terumos 6:3-4

משנה ג המאכיל את פועליו ואת אורחיו תרומה הוא משלם את הקרן והם משלמין את החומש דברי ר"מ וחכמים אומרים הם משלמין קרן וחומש והוא משלם להם דמי סעודתן

ר' עובדיה מברטנורא הוא משלם את הקרן דמי תרומה, כדין גוזל שהרי הוא נעשה גזלן עליה

והן משלמין את החומש עון אכילתן בשוגג, שאין משלם חומש אלא אוכל ושותה וסך עצמו, אבל המזיק את התרומה אינו משלם חומש דכתיב ואיש כי יאכל קדש פרט למזיק

הן משלמין קרן וחומש חולין מתוקנים, ויעשו תרומה, והוא משלם להם דמי חולין שהיה צריך להאכילן. ואיכא בינייהו דלר"מ אין המאכיל משלם אלא דמי תרומה, ולרבנן משלם דמי חולין

-----------------------------------------

משנה ד הגונב תרומה ולא אכלה משלם תשלומי כפל דמי תרומה אכלה משלם שני קרנים וחומש קרן וחומש מן החולין וקרן דמי תרומה גנב תרומת הקדש ואכלה משלם שני חומשים וקרן שאין בהקדש תשלומי כפל

ר' עובדיה מברטנורא דמי תרומה שאין דמיה יקרים כחולין

קרן וחומש מן החולין והן נעשין תרומה, כדין כל אוכל תרומה בשגגה

וקרן דמי תרומה משום כפל לגנב

תרומת הקדש שהקדיש הכהן תרומה לבדק הבית

שני חומשים חד משום אוכל תרומה, וחד משום נהנה מן ההקדש. אבל כפל בהקדש ליכא דכתיב ישלם שנים לרעהו ולא להקדש