Terumos 10:11-12

משנה יא

רבי יוסי אומר כל הנשלקים עם התרדים אסורים מפני שהם נותנין את הטעם רבי שמעון אומר כרוב של שקיא עם כרוב של בעל אסור מפני שהוא בולע רבי יהודה אומר כל המתבשלין זה עם זה מותרים אלא עם הבשר ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת

ר' עובדיה מברטנורא

רבי יוסי אומר כל הנשלקים עם התרדים אסורים רבי יוסי פליג אתנא קמא, וסבר דכל שאר ירקות אינן אוסרים אפילו נשלקים, חוץ מן התרדים של איסור כגון של תרומה ושל כלאי הכרם שהן נותנים טעם בשליקתן

כרוב של שקי הגדל בארץ יבשה שצריך להשקותה, אם שלקו עם כרוב של תרומה הגדל בארץ לחה, שאין צריך להשקותה אסור, דשל שקי מחמת יבשותו הוא בולע

ר"ע אומר כל איסור והיתר המתבשלים זה עם זה, והם מין אחד, מותרים, שאין נותנים טעם זה בזה, חוץ מבשר איסור והיתר שנתבשלו יחד דאסור. ולית הלכתא כחד מהנך תנאי, אלא כתנא קמא בלבד דאמר כל הנכבשים מותרים חוץ מן החסית אבל מבושלים או שלוקים כולן אוסרים

הכבד אוסרת כבד של טרפה שבשלה עם היתר, אוסרת כל המתבשל עמה

ואינה נאסרת אם נתבשלה עם דבר אסור, דמתוך שהיא טרודה לפלוט תדיר רבוי דם שבה, לא בלעה. והלכתא כבד שנתבשלה אפילו היא של היתר אסור לאכלה, ואוסרת כל מה שנתבשל עמה לפי שהיא מלאה דם. ופולטת וחוזרת ובולעת מהדם שפלטה. ואין לה תקנה בבשול, אלא א"כ הבהבה באור תחלה יפה, וכן נהגו העם

----------------------------- משנה יב

ביצה שנתבשלה בתבלין אסורין אפילו חלמון שלה אסור מפני שהוא בולע מי שלקות ומי כבשים של תרומה אסורים לזרים

ר' עובדיה מברטנורא

בתבלים אסורים כגון תבלין של תרומה או של ערלה וכלאי הכרם

אפילו חלמון האודם של ביצה שהוא מבפנים, וכל שכן החלבון שהוא מבחוץ

מי כבשים ומי שלקות שנכבשו או נשלקו בהן תרומה, אסורים לזרים