Maaseros 2:5-6

משנה ה

האומר לחברו הילך איסר זה ותן לי בו חמש תאנים לא יאכל עד שיעשר דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר אוכל אחת אחת פטור ואם צרף חייב אמר ר' יהודה מעשה בגנת ורדים שהיתה בירושלם והיו תאנים נמכרות משלש ומארבע באיסר ולא הופרש ממנה תרומה ומעשר מעולם

ר' עובדיה מברטנורא

עד שיעשר דמקח טובל

ואם צירף שלקח בעל הגינה ב' כאחת ונתן לו חייב. אבל בזמן שהקונה ליקט ואכל מודה רבי מאיר דאוכל אחת אחת

אמר רבי יהודה מעשה בגנת ורדין וכו והתם בעל הגינה היה מלקט, שלא היו מניחים ליכנס שם אדם מפני הורדים, ואעפ"כ לא הופרש ממנה תרומה ומעשר מעולם. והלכה כרבי יהודה

------------------------------ משנה ו

האומר לחברו הילך איסר זה בעשר תאנים שאבור לי בורר ואוכל באשכול שאבור לי מגרגר ואוכל ברמון שאבור לי פורט ואוכל באבטיח שאבור לי סופת ואוכל אבל אם אמר לו בעשרים תאנים אלו בשני אשכלות אלו בשני רמונים אלו בשני אבטיחים אלו אוכל כדרכו ופטור מפני שקנה במחובר לקרקע

ר' עובדיה מברטנורא

שאבור שאברור ואבחר

בורר ואוכל תולש אחת אחת ואוכל אבל אם תלש וצירף שתים חייב

מגרגר מלקט גרגיר גרגיר ואוכל

פורט בעוד הרמון במחובר פורט ממנו גרגיר גרגיר ואוכל

ובאבטיח סופת ואוכל גרסינן, כלומר חותך חתיכות דקות ואוכל