Maaseros 5:1-2

פרק ה

משנה א

העוקר שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו פטור לקח במחובר לקרקע פטור לקט לשלוח לחברו פטור ר' אלעזר בן עזריה אומר אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק הרי אלו חייבין

ר' עובדיה מברטנורא

העוקר שתלים נטיעות אחר שצמחו וגדלו קצת עוקרין אותן ושותלין אותם במקום אחר והם מתעבים ומתרחבים ומתגדלין שם

פטור אפילו ראו פני הבית, מפני שעדיין לא נגמרה מלאכתן

לקח במחובר לקרקע הקונה פירות כשהן מחוברין פטור שאין המקח קובע למעשר אלא בקונה בתלוש, לא במחובר

לקט שתילין לשלוח לחברו פטור

אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק חשיבי כאילו נגמרה מלאכתן. ואין הלכה כראב"ע

------------------------------- משנה ב

העוקר לפת וצנונות מתוך שלו ונוטע לתוך שלו לזרע חייב מפני שהוא גרנן בצלים משהשרישו בעליה טהרו מלטמא נפלה עליהם מפולת והם מגולים הרי אלו כנטועים בשדה

ר' עובדיה מברטנורא

ונוטע בתוך שלו לזרע שיתבשל בהם הזרע במקום נטיעתן

מפני שהוא גרנן עקירתן הוא גרנן, שאין להם גורן אחר להתחייב במעשר, דזרען פטור מן המעשר דכתיב מזרע הארץ, ולא כל זרע, פרט לזרעוני גינה שאינן נאכלין, ונמצא שנגמרה מלאכתן ואסור לנוטען עד שיעשר

טהרו מלטמא דכזרועין דמו, והתורה רבתה בטהרת זרעים דכתיב על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. אבל לכל שאר מילי כתלושין דמו, ובחזקתן הן למעשר ולשביעית, ואפילו לטהרת טומאה, דוקא השרישו בעליה שיש תחתיהן עפר המעזיבה, אבל השרישו בקופה כתלושים דמי אף לענין טומאה

והן מגולין העלין שלהן, כדרך גדילתן. כנטועים בשדה דמו, והתולש מהן בשבת חייב, וחייבין בשביעית ובמעשרות