Maaser Sheni 1:5-6

משנה ה

הלוקח מים ומלח ופירות המחוברים לקרקע או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלם לא קנה מעשר הלוקח פירות שוגג יחזרו דמים למקומן מזיד יעלו ויאכלו במקום ואם אין מקדש ירקבו

ר' עובדיה מברטנורא

הלוקח מים ומלח וכו מים ומלח אין נקנים בכסף מעשר שני, דכתיב ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך, כלל, בבקר ובצאן וביין ובשכר, פרט, ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע, דבקר וצאן גדלים מן הצמחים שהם גדולי קרקע, ותלוש, ודבר המתקיים עד שמוליכן לירושלים, אף כל דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע ותלוש, ודבר המתקיים, יצאו מים ומלח שאע"פ שהן אוכל אינן גדולי קרקע, יצאו פירות המחוברים לקרקע, שאינן תלושים, יצאו פירות הנרקבים קודם שיגיעו לירושלים שאינן דבר המתקיים, שכל אלו אין נקחים בכסף מעשר

לא קנה מעשר ולא חלה קדושת מעשר על הדבר הקנוי ולא יצאו המעות לחולין

הלוקח פירות שוגג שלא היה יודע שמכסף מעשר הוא קונה

יחזרו דמים למקומן המוכר לוקח פירותיו ומחזיר הדמים, משום דהוי כמקח טעות, שאם היה יודע הלוקח שהם דמי מעשר לא היה לוקח בהם פירות הללו, משום טורח הדרך, וכיון דשוגג הוא בטל מקח

מזיד שידע שכסף מעשר הוא

יעלו ויאכלו במקום אשר יבחר ה', כלומר בירושלים

ואם אין מקדש ירקבו שהדבר הקנוי בכסף מעשר אינו נפדה טהור בריחוק מקום, כדתנן לקמן בפ"ג

---------------------------- משנה ו

הלוקח בהמה שוגג יחזרו דמיה למקומן מזיד תעלה ותאכל במקום ואם אין מקדש תקבר על ידי עורה

ר' עובדיה מברטנורא

תקבר ע"י עורה עם עורה, לפי שגם עורה אסור