Maaser Sheni 2:6-7

משנה ו

סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו ובורר את היפה שבה ומחללן עליה מפני שאמרו מחללין כסף על נחשת מדוחק ולא שיתקיים כן אלא חוזר ומחללם על הכסף

ר' עובדיה מברטנורא

שנתערבו ורוצה להוציא של חולין חוץ לירושלים

מביא בסלע מעות של נחשת שיש עליהם צורה, ששוין סלע של כסף

ובורר את היפה שבהן שבשני הסלעים, ומחלל אלו המעות עליה, והסלע השני והמעות נשארים חולין

מדוחק כשהוא דחוק ואינו יכול לעשות בדרך אחרת

ולא שיתקיים כן שישאיר המעות של נחושת מעשר, אלא חוזר ומחללם על הכסף. ואי קשיא ולמה מביא בסלע מעות, יקח אחד משני סלעים שנתערבו ויאמר אם זו היא של מעשר מוטב ואם לאו הרי השני שהיא של מעשר מחוללת עליה. אי שריית ליה ליקח אחד מהן ולהתנות, חיישינן דלמא אתי למשקל חד מינייהו בלא תנאי

---------------------------------------- משנה ז

בית שמאי אומרים לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב ובית הלל מתירין אמר ר"ע אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב

ר' עובדיה מברטנורא

לא יעשה אדם סלעיו דינרי זהב סלעים של כסף שיש לו ממעות מעשר שני לא יעשה אותם דינרי זהב, שמא ישהה עליותיו עד שיחליף סלעיו ויתבטל מלעלות לרגל. וב"ה סברי לא גזרינן