Maaser Sheni 2:10-3:1

משנה י

מי שהיו מקצת בניו טמאין ומקצתן טהורים מניח את הסלע ואומר מה שהטהורים שותים סלע זו מחוללת עליו נמצאו טהורים וטמאים שותים מכד אחד

ר' עובדיה מברטנורא

מקצת בניו טמאין ומקצתן טהורים ורוצה שישתו יחד מכד אחד, והטמאים אסורים ביין הקנוי בדמי מעשר

מניח את הסלע ואומר מה שישתו הטהורים מן היין, לכשישתו תהא סלע זו מחוללת עליו מעכשיו. נמצא מה ששתו טהורים היה מעשר ומה ששתו טמאים היה חולין. ואינו חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, שאין היין קדוש בקדושת מעשר, אלא לכשישתו חוזר היין ששתו בלבד להיות מעשר למפרע

------------------------------------- פרק ג

משנה א

לא יאמר אדם לחבירו העל את הפירות האלו לירושלם לחלק אלא אומר לו העלם שנאכלם ונשתם בירושלם אבל נותנים זה לזה מתנת חנם

ר' עובדיה מברטנורא

לא יאמר. לחלק שתטול חלק בהם. לפי שעליו מוטל להביא מעשרו לירושלים, ונמצא פורע חובו ממעשר שני

העלם שנאכלם ונשתם דנראה דמזמינו לאכול עמו, וזה מותר

אבל נותנים זה לזה מתנת חנם מפורש לעיל בריש פרק קמא