Maaser Sheni 3:2-3

משנה ב

אין לוקחין תרומה בכסף מעשר שני מפני שהוא ממעט באכילתו ורבי שמעון מתיר אמר להם רבי שמעון מה אם היקל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פגול ונותר וטמא לא נקל בתרומה אמרו לו מה אם היקל בזבחי שלמים שהן מותרים לזרים נקל בתרומה שהיא אסורה לזרים

ר' עובדיה מברטנורא

מפני שהוא ממעט באכילתו דתרומה אסורה לטבול יום ולזרים

ורבי שמעון מתיר דסבר מותר להביא קדשים לבית הפסול

מה אם היקל בזבחי שלמים שקונים שלמים בכסף מעשר שני ואע"פ שממעט באכילתו שיכולין לבא לידי פגול ונותר וטמא, לא נקל בתרומה לקנותה בכסף מעשר שני שאין בה דין פגול ונותר ולא דין טמא, שלא כל הדברים המטמאין את הקדש מטמאין את התרומה. ואין הלכה כרבי שמעון

-------------------------------- משנה ג

מי שהיו לו מעות בירושלים וצריך להם ולחברו פירות אומר לחברו הרי המעות האלו מחוללין על פירותיך נמצא זה אוכל פירותיו בטהרה והלה עושה צרכו במעותיו ולא יאמר כן לעם הארץ אלא בדמאי

ר' עובדיה מברטנורא

מי שהיה לו מעות של מעשר שני, וצריך לקנות מהם דברים של חולין שלא לאכילה ושתיה וסיכה

ולחבירו פירות של חולין ורוצה לעשות עמו טובה שיתחללו מעות מעשר חבירו על פירותיו

אוכל פירותיו בטהרה שחלה קדושת מעשר על הפירות, וצריך לאכלן בטהרה

ולא יאמר כן לעם הארץ שהוא חשוד לאכול פירות מעשר בטומאה

אלא בדמאי כגון אם היו אותן מעות מעשר שני של דמאי, אז מותר לומר כן אפילו לעם הארץ, דשמא המעות אינן מעשר