Maaser Sheni 3:6-7

משנה ו

פירות שנגמרה מלאכתן ועברו בתוך ירושלים יחזור מעשר שני שלהן ויאכל בירושלים ושלא נגמרה מלאכתן סלי ענבים לגת וסלי תאנים למוקצה בית שמאי אומרים יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים ובית הלל אומרים יפדה ויאכל בכל מקום רבי שמעון בן יהודה אומר משם רבי יוסי לא נחלקו ב"ש וב"ה על פירות שלא נגמרה מלאכתן שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום ועל מה נחלקו על פירות שנגמרה מלאכתן שבש"א יחזור מע"ש שלהם ויאכל בירושלים ובה"א יפדה ויאכל בכל מקום והדמאי נכנס ויוצא ונפדה

ר' עובדיה מברטנורא

שנגמרה מלאכתן למעשר, כדתנן בפ"ק דמעשרות איזהו גרנן למעשר

ועברו בתוך ירושלים בעודן טבל

יחזור מעשר שני שלהן דקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, וקלטוהו מחיצות למעשר שני

ושלא נגמרה מלאכתן כגון

סלי ענבים לגת וכו אבל סלי ענבים לאכילה נגמרה מלאכתן

למוקצה מקום ששוטחין בו תאנים ליבש קרוי מוקצה

רבי שמעון בן יהודה אומר וכו סבר דלב"ה מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין. אי נמי אפילו כמי שהורמו דמיין הני מילי לענין שאר דברים, אבל לענין קליטת מחיצות דרבנן, מקילין ב"ה. ואין הלכה כר"ש בן יהודה, שלא נחלקו ב"ש וב"ה אלא על פירות שלא נגמרה מלאכתן כדברי ת"ק

והדמאי טבל של דמאי

נכנס לירושלים

ויוצא ונפדה חוץ לירושלים אחר שיצא, ואין צריך לחזור. והך סיפא לתנא קמא איצטריך ואליבא דבית הלל

--------------------------- משנה ז

אילן שהוא עומד בפנים ונוטה לחוץ או עומד בחוץ ונוטה לפנים מכנגד החומה ולפנים כלפנים מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ בתי הבדים שפתחיהן לפנים וחללן לחוץ או שפתחיהן לחוץ וחללן לפנים ב"ש אומרים הכל כלפנים ובית הלל אומרים מכנגד החומה ולפנים כלפנים מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ

ר' עובדיה מברטנורא

בפנים מן החומה

ונוטה לחוץ לחומת ירושלים

מכנגד החומה ולפנים כלפנים דבין נוף ובין עיקר מכנגד החומה ולפנים כלפנים, ואוכלין שם מעשר שני ולא פודין. ובין נוף ובין עיקר מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ, ופודין שם מעשר שני ולא אוכלין. והיינו דתנן במסכת מעשרות פ"ג ובירושלים הולך אחר הנוף. כלומר אף אחר הנוף

בתי הבדים שעוצרים בהם שמן, ורגילים היו לעשות בתים הללו בחומת המדינה

שפתחיהן לפנים מחומת ירושלים וחללן חוץ לחומת ירושלים

מכנגד החומה ולפנים כלפנים ואוכלים שם מעשר שני וקדשים קלים, ואין פודין שם מעשר שני

מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ ואין אוכלים שם מעשר שני וקדשים, ופודים שם מעשר שני