Maaser Sheni 3:8-9

משנה ח

הלשכות בנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול וגגותיהן קודש בנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש וגגותיהן חול בנויות בקודש ובחול ופתוחות לקודש ולחול תוכן וגגותיהן מכנגד הקודש ולקודש קודש מכנגד החול ולחול חול

ר' עובדיה מברטנורא

הלשכות בנויות בקודש בעזרה

ופתוחות לחול להר הבית

וגגותיהן קודש והוא שהיו גגותיהן שוות לקרקע העזרה, כגון שהיתה הלשכה בשפוע ההר. שאם אין גגותיהן שוות לקרקע העזרה קיימא לן דעליות וגגות לא נתקדשו

תוכן קודש לשחיטת קדשים קלים, ולאכילת קדשי קדשים, ולהתחייב עליהן משום טומאה

------------------------------ משנה ט

מעשר שני שנכנס לירושלם ונטמא בין שנטמא באב הטומאה בין שנטמא בוולד הטומאה בין בפנים בין בחוץ בית שמאי אומרים יפדה ויאכל הכל בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ ובה"א הכל יפדה ויאכל בחוץ חוץ משנטמא בוולד הטומאה בפנים

ר' עובדיה מברטנורא

באב הטומאה שרץ ונבילה וכיוצא בהן

בולד הטומאה האי ולד הטומאה דתנן במתניתין לאו ולד הטומאה שנגע באב הטומאה שהוא טמא מדאורייתא, אלא בולד הטומאה דרבנן, כגון שנגע בכלים שנטמאו במשקין

יפדה דמעשר שני שנטמא פודין אותו אפילו בירושלים, דכתיב כי לא תוכל שאתו, ואין שאת אלא אכילה כדכתיב וישא משאות מאת פניו אליהם

ויאכל הכל בפנים שלא יאמרו ראינו מעשר שני שנכנס לירושלים ויצא, מפני שיש קול למעשר היוצא. אבל אין לחוש כשפודים אותו שמא יאמרו ראינו מעשר שני שנפדה בירושלים, שאין קול לפדוי

חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ שכיון שנכנס כשהוא טמא אין המחיצה קולטתו

חוץ משנטמא בולד הטומאה בפנים אבל נטמא בולד הטומאה בחוץ אע"פ שבולד הטומאה של דבריהם נטמא, ומן התורה טהור הוא, יאכל בחוץ. ובירושלמי מוקי לה כגון שהכניסו על מנת שלא יקלטוהו מחיצות, אבל אם לא התנה, הואיל ונכנס והרי הוא טהור דאורייתא יאכל בפנים