Maaser Sheni 4:1-2

פרק ד

משנה א

המוליך פירות מעשר שני ממקום היוקר למקום הזול או ממקום הזול למקום היוקר פודהו כשער מקומו המביא פירות מן הגרן לעיר וכדי יין מן הגת לעיר השבח לשני ויציאות מביתו

ר' עובדיה מברטנורא

המוליך דוקא עבר והוליך, דלכתחילה אסור להוליכו ממקום למקום, אלא פודהו במקומו או מעלהו לירושלים

כשער מקומו כשער המקום שהוא בשעת פדיון בין לקולא בין לחומרא

השבח לשני מה ששוין בעיר יותר, הריוח של מעשר שני. ומה שהוציא להביאן מן השדה לעיר ישלם מביתו

------------------------- משנה ב

פודין מעשר שני בשער הזול כמות שהחנוני לוקח לא כמות שהוא מוכר כמות שהשולחני פורט ולא כמות שהוא מצרף ואין פודין מע"ש אכסרה את שדמיו ידועים יפדה על פי עד אחד ואת שאין דמיו ידועים יפדה על פי שלשה כגון היין שקרם ופירות שהרקיבו ומעות שהחליאו

ר' עובדיה מברטנורא

פודין מעשר שני יכול לפדות אם ירצה כשער הזול, כדמפרש ואזיל

כמות שהחנוני לוקח שהוא לוקח בזול כדי להשתכר

לא כמות שהוא מוכר שהוא מוכר ביוקר ביותר ממה שקנה

כמות שהשולחני פורט הבא לחלל פרוטות של מעשר על סלע, מחשב הסלע בפרוטות הרבה, כשולחני הזה כשבא ליקח פרוטות מבני אדם ולתת להם סלע שהוא לוקח פרוטות הרבה

ולא כמות שהוא מצרף כשמצרף השולחני פרוטות לתת לבני אדם בחלוף הסלע, נותן להם פחות

אכסרה בלא מדה ובלא משקל, אלא כמה אתה נותן בכרי זה או במלוא חפנים הללו

על פי א בשומת לוקח אחד

על פי ג שמאים בקיאין, ואפילו א' מהן עובד כוכבים ואפילו אחד מהן בעלים

קרם התחיל להחמיץ, וגירסא אחרת שקסס. ודוגמתו בבבא בתרא מקבל עליו עשר קוססות למאה