Maaser Sheni 4:3-4

משנה ג

בעל הבית אומר בסלע ואחר אומר בסלע בעל הבית קודם מפני שהוא מוסיף חומש בעל הבית אומר בסלע ואחר אומר בסלע ואיסר את של סלע ואיסר קודם מפני שהוא מוסיף על הקרן הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חמישית בין שהוא שלו ובין שנתן לו במתנה

ר' עובדיה מברטנורא

מפני שהוא מוסיף חומש כדכתיב ואם גאול יגאל איש ממעשרו, על שלו מוסיף חומש ולא על של חבירו

בסלע ואיסר האיסר הוא א' מששה ותשעים בסלע

מפני שהוא מוסיף על הקרן ותוספת כל שהוא דקרן עדיפא, מפני שעל החומש יכול להערים כדתנן לקמן

ובין שנתן לו במתנה הטבל, קודם שהפריש ממנו מעשר נתן לו במתנה. דאילו מעשר שני לאחר שהופרש, קיימא לן כמאן דאמר ממון גבוה הוא ואינו ניתן במתנה

-------------------------- משנה ד

מערימין על מעשר שני כיצד אומר אדם לבנו ולבתו הגדולים לעבדו ולשפחתו העברים הילך מעות אלו ופדה לך מעשר שני זה אבל לא יאמר כן לבנו ולבתו הקטנים ולעבדו ולשפחתו הכנענים מפני שידן כידו

ר' עובדיה מברטנורא

לעבדו ולשפחתו העברים שאין גופן קנוי

ופדה לך בהן מעשר שני לעצמך

מפני שידן כידו דמה שקנה עבד קנה רבו. ובנו קטן נמי זכייתו לאביו דמציאת קטן לאביו