Maaser Sheni 5:7-8

משנה ז

מי שהיו לו פירות בזמן הזה והגיעה שעת הבעור בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף ובית הלל אומרים אחד שהן כסף ואחד שהן פירות

ר' עובדיה מברטנורא

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים

צריך לחללן על הכסף דכתיב וצרת הכסף בידך, הכסף בלבד מעלין

אחד שהן כסף ואחד שהן פירות טעונים גניזה, ומה מועיל החלול

--------------------------- משנה ח

אמר רבי יהודה בראשונה היו שולחין אצל בעלי בתים שבמדינות מהרו והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע שעת הבעור עד שבא רבי עקיבא ולמד שכל הפירות שלא באו לעונת המעשרות פטורים מן הבעור

ר' עובדיה מברטנורא

מהרו ותקנו את פירותיכם תרומות ומעשרות לתת אותן לראוי להן, ומעשר שני להעלותו ולאכלו בירושלים

שלא הגיעו לעונת המעשרות כל פרי ופרי כמו שמפורש עונתו בפרק קמא דמעשרות

פטורים מן הביעור ובראשונה היו אומרים דקודם עונת המעשרות נמי זקוק לבער. והלכה כר"ע