Maaser Sheni 5:9-10

משנה ט

מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו צריך לקרוא להם שם מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו באין בספינה אמר רבן גמליאל עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו עשור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למוד נתון לאלעזר בן עזריה ומקומו מושכר לו ונתקבלו זה מזה שכר

ר' עובדיה מברטנורא

מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו וכבר נתקנו והגיע זמן הביעור

צריך לקרות להם שם לזכות אותן לבעלים, כהך עובדא דר"ג וזקנים

עשור שאני עתיד למוד מעשר ראשון שאני עתיד ליתן מפירות שיש לי בבית

נתון ליהושע לוי היה. ותרומה גדולה לא נתן עתה משום דתרומה מפרישין אותה בגורן, כדתניא שאי אפשר לגורן שתעקר אלא אם כן נתרמה תרומה גדולה וכבר הפריש אותה בגורן

ומקומו מושכר לו ומקום המעשר מושכר לו, ויקנה המעשר אגב קרקע

עשור אחר מעשר עני

נתון לעקיבא בן יוסף גבאי של עניים היה

עשור שאני עתיד למוד מעשר מן המעשר, שאני צריך ליתן לכהן מן המעשר שנתן לי רבן גמליאל

נתון לאלעזר בן עזריה כהן היה, והוא עשירי לעזרא

ונתקבלו שכר זה מזה רבן גמליאל קבל שכר מקומו של מעשר ראשון מרבי יהושע, ושכר מקומו של מעשר עני מר' עקיבא. ור' יהושע קבל שכר מקום מעשר מן המעשר מרבי אלעזר בן עזריה, ונקנה לכל אחד מקום המעשר הראוי לו בכסף שנתן למשכיר, ששכירות קרקע נקנית בכסף

------------------------------- משנה י

במנחה ביום טוב האחרון היו מתודין כיצד היה הודוי בערתי הקדש מן הבית זה מעשר שני ונטע רבעי נתתיו ללוי זה מעשר לוי וגם נתתיו זו תרומה ותרומת מעשר לגר ליתום ולאלמנה זה מעשר עני הלקט והשכחה והפאה אע"פ שאינן מעכבין את הודוי מן הבית זו חלה

ר' עובדיה מברטנורא

ביום טוב האחרון היו מתודין ולא היו מתודין בי"ט ראשון מיד אחר הביעור, כדי שיהיה לו מה יאכל ברגל. הלכך ערב יום טוב ראשון היה מבער ומשייר עד יום אחרון

זה מעשר שני ונטע רבעי שנקראו קדש

זה מעשר לוי כלומר מעשר ראשון

וגם נתתיו זו תרומה גדולה וגם, תוספת הוא, משמע וגם נתתיו ללוי חוץ ממה שנתתי לכהן

מן הבית זו חלה שהיא נתרמה מן העיסה בתוך הבית