Maaser Sheni 5:13-14

משנה יג

השקיפה ממעון קדשך מן השמים עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות ואת האדמה אשר נתתה לנו בטל ובמטר ובולדות בהמה כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדי שתתן טעם בפירות

ר' עובדיה מברטנורא

NONE

***************************** משנה יד

מכאן אמרו ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים ולא עבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ ר' מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק בארץ ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש

ר' עובדיה מברטנורא

מכאן אמרו מדכתיב ואת האדמה אשר נתת לנו

יש להם ערי מגרש ויכולים להתודות על המעשרות שמביאין ממגרש הערים שלהן. והלכה כר"י