Challah 3:3-4

משנה ג

הקדישה עיסתה עד שלא גילגלה ופדאתה חייבת משגילגלה ופדאתה חייבת הקדישתה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואחר כך פדאתה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה

ר' עובדיה מברטנורא

עד שלא גלגלה ופדאתה ולאחר שפדאתה גלגלה, חייבת, כיון דבשעת הגלגול לא היתה הקדש

שבשעת חובתה היתה פטורה דגלגול הקדש פוטר, דכתיב עריסותיכם ולא עיסת הקדש

------------------------ משנה ד

כיוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדאן חייבין ומשבאו לעונת המעשרות ופדאן חייבין הקדישן עד שלא נגמרו וגמרן הגזבר ואחר כך פדאן פטורין שבשעת חובתן היו פטורין

ר' עובדיה מברטנורא

עד שלא באו לעונת המעשרות כל אחד כמשפט המפורש בפ"ק דמעשרות

וגמרן הגזבר שנגמרו בעודן תחת יד הגזבר

שבשעת חובתן היו פטורים דכתיב דגנך, ולא דגן הקדש