Challah 4:11-Orlah 1:1

משנה יא

בן אנטינוס העלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו יוסף הכהן הביא בכורי יין ושמן ולא קבלו ממנו אף הוא העלה את בניו ובני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים והחזירוהו שלא יקבע הדבר חובה אריסטון הביא בכוריו מאפמיא וקבלו ממנו מפני שאמרו הקונה בסוריא כקונה בפרוור שבירושלים

ר' עובדיה מברטנורא

העלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו דכתיב ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך ממקום שאתה מביא מעשר דגן אתה מביא בכורות מחו"ל שאי אתה מביא מעשר דגן אין אתה מביא בכורות

הביא בכורים יין ושמן ולא קבלו ממנו לפי שלא בצרום מתחלה לכך דאילו בצרום מתחלה לכך שרי, דהכי תנן פרק בתרא דתרומות אין מביאין בכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים וענבים בלבד

פסח קטן פסח שני. ובניו קטנים היו ובפסח ראשון בלבד הן חייבים שהכל חייבים בראיה כדכתיב יראה כל זכורך אבל לא בפסח שני

מאפמיא גרסינן, והוא שם מקום בסוריא

כקונה בפרוורי ירושלים מגרשי ירושלים וכפרים שסביבותיה. תרגום מגרשיה פרווהא

סליק מסכת חלה

---------------------- משנה מסכת ערלה פרק א

משנה א

הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה ר' יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור

ר' עובדיה מברטנורא

הנוטע לסייג שיהיה האילן גדר לכרם

ולקורות לגדל עצים לעשות מהן קורות לבנין, ואין עיקר נטיעתו לאכול הפירות

פטור מן הערלה דכתיב ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב, לסייג ולקורות ולעצים פטור

הפנימי למאכל נתכוין שיחור פנימי יהיה למאכל ויחור החיצון לסייג אע"פ שהכל אילן אחד החיצון פטור. ואין הלכה כרבי יוסי