Orlah 2:15-16

משנה טו

תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו בקדירה לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל ונצטרפו ותבלו אסור לזרים ומותר לכהנים רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים

ר' עובדיה מברטנורא

תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם בהא נמי רבנן לטעמייהו ור' שמעון לטעמיה. ודין תבלין כדין שאור

------------------------- משנה טז

חתיכה של קדשי קדשים של פגול ושל נותר שנתבשלו עם החתיכות אסור לזרים ומותר לכהנים רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים

ר' עובדיה מברטנורא

חתיכה של קדשי קדשים שאסורה לזרים ומותרת לכהנים

ושל פגול ושל נותר ושל טמא דאסירי בין לזרים בין לכהנים

שנתבשלו עם החתיכות של חולין ויש בחולין כדי לבטל של קדשי קדשים בפני עצמן ושל פגול נותר וטמא בפני עצמן

אסור לזרים רבנן לטעמייהו, דאמרי שנים ושלשה שמות מצטרפין לאסור

ר"ש מתיר לזרים לטעמיה דאמר שנים או שלשה שמות ממין אחד אין מצטרפין