Orlah 2:17-3:1

משנה יז

בשר קדשי קדשים ובשר קדשים קלים שנתבשלו עם בשר התאוה אסור לטמאים ומותר לטהורים

ר' עובדיה מברטנורא

בשר קדשי קדשים אסור לזרים אפילו טהורים. בשר קדשים קלים שרי לזרים טהורים ואסור לטמאים

ובשלן עם בשר תאוה בשר חולין דשרי אף לטמאים ויש בו כדי לבטל כל אחד בפני עצמו. מצטרפין לאסור לטמאים. אפילו לר"ש, דקדשי קדשים וקדשים קלים שם א' להם כדאמרינן לעיל גבי תרומה וחלה ובכורים

ומותר לזרים טהורים אפילו לרבנן דקדשי קדשים אין בהם כדי לאסור

---------------------- פרק ג

משנה א

בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק נתערב באחרים כלם ידלקו דברי ר' מאיר וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים

ר' עובדיה מברטנורא

בגד שצבעו בקליפי ערלה כגון קליפי אגוזים ורמונים דגם הקליפים אסורים בהנאה כדדרשינן את פריו את הטפל לפריו

ידלק שאסור בהנאה דכתיב וערלתם ערלתו, שלא יהנה ולא יצבע ולא ידליק בו את הנר

כולם ידלקו ר"מ לטעמיה, דאמר לקמן את שדרכו למנות מקדש, ובגד שצבעו שדרכו למנות הוא

וחכ"א יעלה באחד ומאתים לטעמייהו, דאמרי לקמן בפרקין אין מקדש אלא ששה דברים בלבד. והלכה כחכמים