Bikkurim 1:5-6

משנה ה

ר' אליעזר בן יעקב אומר אשה בת גרים לא תנשא לכהונה עד שתהא אמה מישראל אחד גרים ואחד עבדים משוחררים ואפילו עד עשרה דורות עד שתהא אמן מישראל האפוטרופוס והשליח והעבד והאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר אשר נתת לי השם

ר' עובדיה מברטנורא

לא תנשא לכהונה דכתיב מזרע בית ישראל יקחו להם נשים, וכשאמה מישראל קרינא בה מזרע ישראל דמשמע ואפילו מקצת זרע. והלכה כר' אליעזר בן יעקב לכתחלה, אבל בדיעבד אם נשא אין מוציאין אותה ממנו, ובניה כשרים אפילו להיות כהנים גדולים

האפטרופוס הממונה על היתומים, בין שמנוהו ב"ד בין שמנהו אבי יתומים. אפטרופוס אבי הקטנים, בל' רומי קורין לאב פאטי"ר ולקטנים פוס

והשליח שלקטן מתחלה לשלחן ביד אחר אז מצי למשלחינהו אבל לקטן להביאן הוא עצמו לא מצי למשלחינהו, שכל בכורים שנראו לקריאה אינן נתנים אלא בקריאה

והאשה אבל אם יש לה בעל בעלה מביא וקורא, דכתיב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך, מלמד שאדם מביא בכורי אשתו וקורא

שאין יכולין לומר אשר נתת לי שלא נתחלקה הארץ לנקבות. וכתיב איש לפי פקודיו עד שיהיה ודאי איש

--------------------------- משנה ו

הקונה שתי אילנות בתוך של חברו מביא ואינו קורא רבי מאיר אומר מביא וקורא יבש המעין נקצץ האילן מביא ואינו קורא רבי יהודה אומר מביא וקורא מעצרת ועד החג מביא וקורא מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא

ר' עובדיה מברטנורא

מביא ואינו קורא מספקא ליה לת"ק אי קנה קרקע אי לא, הלכך מביא מספק ואינו קורא מספק. ודוקא שתי אילנות אבל שלשה אילנות כ"ע מודו דקנה קרקע ומביא וקורא, כדתנן בסוף פרקין

ר"מ אומר מביא וקורא דסבר הקונה ב' אילנות נמי קנה קרקע שתחתיהם וחוצה להם כמלא אורה וסלו. ואין הלכה כר"מ

יבש המעין שהאילן חי וגדל ממנו

ונקצץ האילן והוא שיבש ונקצץ קודם שהפריש בכורים אבל אם הפריש קודם, הואיל ונראו לקריאה ונדחו, ירקבו

ר' יהודה אומר מביא וקורא כיון שהקרקע קיים לא חייש לאילן. ואין הלכה כר"י

מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא דכתיב בפרשת ביכורים ושמחת בכל הטוב, אין קריאה אלא בזמן שמחה מעצרת ועד החג שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ושמח בהם. ומהחג ואילך, אע"פ שהרבה פירות נלקטים עד חנוכה, מכל מקום שמחת אותה שנה כבר נגמרה בחג, הלכך מביא ואינו קורא. ומחנוכה ואילך אינו מביא כלל דכתיב אשר תביא מארצך, כל זמן שמצויין בארצך, ועד חנוכה הן מצויין

ר"י אומר מביא וקורא דלא דריש ושמחת בזמן שמחה. ואין הלכה כרבי יהודה