Bikkurim 2:4-5

משנה ד

ויש בבכורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר שהבכורי' נקנין במחובר לקרקע ועושה אדם כל שדהו בכורים וחייב באחריותם וטעונים קרבן ושיר ותנופה ולינה

ר' עובדיה מברטנורא

נקנים במחובר לקרקע דכתיב בכורי כל אשר בארצם, בשעה שהם מחוברים בארצם בכורים הם, והכי תנן לקמן יורד אדם לתוך שדהו וכו' קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים

ועושה אדם כל שדהו בכורים דכתיב בכורי כל מראשית כל

וטעונים קרבן נאמר בבכורים שמחה ושמחת בכל הטוב ונאמר להלן וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת מה להלן שלמים אף כאן שלמים

ושיר נאמר כאן בכל הטוב, ונאמר להלן כשיר עגבים יפה קול ומטיב נגן

ותנופה כתיב הכא ולקח הכהן הטנא מידך, וכתיב התם ידיו תביאינה את אשי ה', מה להלן תנופה אף כאן תנופה

ולינה שילין בירושלים כל הלילה של אחר היום שהביא הבכורים, דכתיב ופנית בבקר והלכת לאהליך הא כל פינות לא יהיו אלא בבקר

------------------------------- משנה ה

תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים ולתרומה בשתי דרכים נטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף כבכורים ואוסרת את הגורן ויש לה שיעור כתרומה

ר' עובדיה מברטנורא

נטלת מן הטהור על הטמא דהא דאין תרומה נטלת מן הטהור על הטמא היינו, טעמא משום דבעינן מוקף וחחיש' דלמא לא מקיף דמסתפי דלמא נגע הטהור בטמא. והאי טעמא ליכא למימר הכא דהא נתרמת שלא מן המוקף

ויש לה שיעור כתרומה שהתרומה נתנו בה חכמים שיעור תרי ממאה