Yoma 1:6-7

משנה ו

אם היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשין לפניו ואם רגיל לקרות קורא ואם לאו קורין לפניו ובמה קורין לפניו באיוב ובעזרא ובדברי הימים זכריה בן קבוטל אומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל

ר' עובדיה מברטנורא

אם היה חכם דורש בדבר הלכה כל ליל יוה"כ, שלא יישן ויראה קרי. ואם תלמיד הוא ולא חכם, שיודע להבין ולשמוע דבר הלכה ואינו יודע לדרוש דורשים לפניו

באיוב ובעזרא שהן דברים המושכים את הלב לשומען ואין שינה חוטפתו

----------------------------

משנה ז

בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה ואומרים לו אישי כהן גדול עמוד והפג אחת על הרצפה ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה

ר' עובדיה מברטנורא

פרחי כהונה בחורים שמתחיל שער זקנם לפרוח קרויין פרחי

באצבע צרדה האצבע הסמוכה לאגודל. ולשון צרדה. צרתא דדא כלומר צרתה של האגודל הסמוכה לה, היו מחברים האגודל באצבע הסמוכה לה ושומטה ומכה על כפו ומשמיע קול כדי שלא יישן כהן גדול

עמוד על רגליך

והפג אחת על הרצפה של שיש להסיר חומם. שצינון הרגלים מסיר השינה, והפג לשון הסרה, כמו מפיגין טעמן