Yoma 2:6-7

משנה ו

איל קרב באחד עשר הבשר בחמשה הקרבים והסלת והיין בשנים שנים

ר' עובדיה מברטנורא

הבשר בחמשה כאברים של כבש כך אברים של איל

הסלת שני עשרונים היה, בשני כהנים

-------------------------------- משנה ז

פר קרב בעשרים וארבעה הראש והרגל הראש באחד והרגל בשנים העוקץ והרגל העוקץ בשנים והרגל בשנים החזה והגרה החזה באחד והגרה בשלשה שתי ידים בשנים שתי דפנות בשנים הקרבים והסלת והיין בשלשה שלשה במה דברים אמורים בקרבנות צבור אבל בקרבן יחיד אם רצה להקריב מקריב הפשטן ונתוחן של אלו ואלו שוין

ר' עובדיה מברטנורא

במה דברים אמורים דבעינן כל הני כהנים לכל בהמה ובעינן פייס

אם רצה להקריב כהן יחידי את הכל ובלא פייס

הפשטן ונתוחן של יחיד ושל צבור שוין להיות כשרים בזר ואין טעונין כהן