Succah 3:7-8

משנה ז

שיעור אתרוג הקטן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו

ר' עובדיה מברטנורא

רבי יהודה אומר כביצה והלכה כר"י דפחות מכביצה פסול

ר"י אומר אפילו בשתי ידיו והלכה כר' יוסי

------------------- משנה ח

אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אפילו במשיחה אמר רבי מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב אמרו לו במינו היו אוגדין אותו מלמטה

ר' עובדיה מברטנורא

בגימיניות של זהב חוטי זהב כפופין כגימון, כמו הלכוף כאגמון וסובבין האגודה

במינו היו אוגדין אותו למטה לקיים מצות אגד. וזה לנוי בעלמא הוה. ורבי יהודה לטעמיה דאמר לולב צריך אגד, הלכך אי אגיד ליה שלא במינו הוו להו ה' מינין. ואנן קיי"ל דלולב א"צ אגד הלכך בהא הלכה כר"מ