Succah 4:8-9

משנה ח

ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר סוכתו אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג

ר' עובדיה מברטנורא

לא יתיר אגד שלה לסתרה. דהא כל היום חובתה

אבל מוריד הוא ממנה הכלים נאים ומצעות נאות שהעלה לתוכה

מפני כבוד יו"ט שיראה כמכין לקראתו למקום שיסעוד בו הלילה

------------------------------- משנה ט

ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלשת לוגים היה ממלא מן השילוח הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו עלה בכבש ופנה לשמאלו שני ספלים של כסף היו שם רבי יהודה אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרין פניהם מפני היין ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין אחד מעובה ואחד דק כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת מערבי של מים מזרחי של יין עירה של מים לתוך של יין ושל יין לתוך של מים יצא רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה ולמנסך אומרים לו הגבה ידך שפעם אחת ניסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן

ר' עובדיה מברטנורא

מן השלוח הוא מעיין הסמוך לירושלים

מחזקת ג' לוגין זהו פחות שבנסכים, רביעית ההין לכבש

שער המים אחד משערי עזרה נקרא כן, על שם שבו מכניסין צלוחית של מים דנסוך החג

תקעו והריעו משום שנאמר ושאבתם מים בששון

עלה בכבש שהיה בדרומו של מזבח

ופנה לשמאלו שנסכים נעשים בקרן מערבית דרומית, וכשהוא פונה לשמאלו היא הראשונה

שהיו משחירים פניהן מחמת היין, ודומין לכסף שהוא שחור מן הסיד

כמין שני חוטמין דקין חוטם אחד בספל אחד ונקב אחד בחוטמו. והכהן מערה בפי הספלים והנסכים מקלחים ויורדים דרך החוטמין על גג המזבח, ובמזבח היה נקב שבו היין והמים יורדין לשיתין של מזבח שהן חלולים ועמוקים מאד

אחד מעובה ואחד דק אחד מהנקבים עבה. והוא אותו של יין, ואחד דק אותו של מים

כדי שיהיו כלין שניהן בבת אחת שהמים ממהרין לצאת יותר מן היין מפני שהיין עב יותר ומאחר לצאת, לפיכך היה הנקב של יין מעובה והנקב של מים דק כדי שיהיו כלין בבת אחת

ה"ג מערבי של מים, מזרחי של יין הספלים היו נתונים אצל הקרן סמוכים זה לזה, זה לפני זה, אחד לצד מערב ואחד לפנים ממנו דהיינו למזרח

ר' יהודה אומר כו בתרתי פליג, אג' לוגין פליג ואז' דקאמר תנא קמא, ואתא ר' יהודה למימר אף בשמיני מנסכים. ואין הלכה כרבי יהודה

הגבה את ידך כדי שנראה אם תתן מים בספל. לפי שצדוקים אין מודים בנסוך המים

שפעם אחת נסך צדוקי אחד את המים על רגליו