Succah 5:2-3

משנה ב

מוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תקון גדול ומנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהן וארבע סולמות לכל אחד ואחד וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של שמן של מאה ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל וספל

ר' עובדיה מברטנורא

תקון גדול שהיו מקיפים אותה גזוזטראות ומושיבים הנשים למעלה והאנשים מלמטה, כדי שלא יבואו לידי קלות ראש

בראשיהן בראש כל מנורה

----------------------------- משנה ג

מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה

ר' עובדיה מברטנורא

מבלאי מכנסי כהנים ממכנסי כהנים הבלויות, ומאבנטיהן הישנים. תרגום אבנט המיינא

היו מפקיעים קורעים לעשות פתילות

שלא היתה מאירה לפי שהמנורות גבוהות חמישים אמה והר הבית גבוה והאורה זורחת בכל העיר