Beitza 1:8-9

משנה ח

הבורר קטנית ביום טוב בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל ובית הלל אומרים בורר כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה

ר' עובדיה מברטנורא

בורר אוכל אוכל מלקט האוכל אחד אחד מן הפסולת

בורר כדרכו בחיקו ובלבד שלא יהיה טורח ברירת הפסולת מרובה. אבל אם טורח ברירת הפסולת מרובה על טורח ברירת האוכל, כגון שהפסולת דק ביותר, אע"פ שהאוכל מרובה בשיעורו על הפסולת, מודים בית הלל שבורר את האוכל ומניח את הפסולת, דלמעוטי בטרחא עדיף

אף מדיח ושולה שמביא כלי מלא קטנית ונותן עליו מים והפסולת צף על פני המים ומסיר אותו בידו. שולה, כמו של נעלך ואין הלכה כרבן גמליאל

--------------------------------- משנה ט

בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנות ובית הלל אומרים משלחין בהמה חיה ועוף בין חיין בין שחוטין משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה ורבי שמעון מתיר בתבואה

ר' עובדיה מברטנורא

אין משלחין ביום טוב דורון איש לרעהו

אלא מנות דבר מוכן שאינו עשוי להניחו למחר, כגון חתיכות בשר ודגים

וב"ה אומרים כו ולא שרו ב"ה אלא לשלוח ע"י אדם אחד או שנים, אבל שלשה בני אדם או יותר נושאי מנחה אסור, דאוושא מלתא טובא ונראין כמוליכין למכור בשוק

אבל לא תבואה שאינה ראויה לאכילה, שהרי צריכה טחינה ואין טוחנין ביו"ט

ור' שמעון מתיר בתבואה שיכול לכתשה במכתשת קטנה ויבשלה מעשה קדרה. ואין הלכה כר"ש