Beitza 2:10-3:1

משנה י

עגלה של קטן טמאה מדרס ונטלת בשבת ואינה נגררת אלא על גבי כלים רבי יהודה אומר כל הכלים אין נגררין חוץ מן העגלה מפני שהוא כובשת

ר' עובדיה מברטנורא

עגלה העשויה לשחוק לקטן, ומיוחדת לו לישב עליה

טמאה מדרס אם היה הקטן זב נעשית העגלה אב הטומאה

ונטלת בשבת דתורת כלי עליה

ואינה נגררת בשבת

אלא ע"ג כלים על גבי בגדים, מפני שעושה חריץ בקרקע, וחופר חייב משום חורש

רבי יהודה אומר כו תרי תנאי נינהו ואליבא דר' יהודה, דת"ק נמי רבי יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ואתא האי תנא אחריתי ואמר דלא אסר ר' יהודה בעגלה של קטן מפני שאינה עושה חריץ בהלוכה ע"י חפירה, אלא כובשת הקרקע ונדוש תחתיה ונעשה עפרה נמוך, אבל אינה מזיזה עפר ממקומה. וכבר אפסיקא הלכתא כר"ש דאמר גורר אדם מטה כסא וספסל, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ

------------------------------- פרק ג

משנה א

אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב ואין נותנין לפניהם מזונות אבל צדין חיה ועוף מן הביברין ונותנין לפניהם מזונות רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל כל המחוסר צידה אסור ושאינו מחוסר צידה מותר

ר' עובדיה מברטנורא

אין צדין דגים אע"ג דשחיטה ואפיה ובישול מאבות מלאכות הן והותרו לצורך יו"ט, צידה דמיא לקצירה וקצירה לא הותרה ביו"ט. ביברין של דגים, הן בריכות של מים שדגים מתגדלים שם. ביברים של חיה, קרפיפות מוקפין גדר סביב ומביאים שם חיות ויולדות ומתגדלות שם

ואין נותנין לפני הדגים מזונות, דאפשר להם בלא מזונות ואין מזונתן עליך

אבל צדין חיה ועוף המוכנים מאתמול

מן הביברין הקטנים, שאין מחוסרים צידה. ורבן שמעון בן גמליאל לאו לאפלוגי אתנא קמא אתא, אלא לפרושי

כל המחוסר צידה שצריך לבקש תחבולות כדי לתפסו. וכל דרהיט בתריה ומטי ליה בחד שחיה לא הוי מחוסר צידה, ואי לא הוי מחוסר צידה