Beitza 3:4-5

משנה ד

בכור שנפל לבור רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום אין זה מן המוכן

ר' עובדיה מברטנורא

בכור שנפל לבור בכור בעל מום שלא הראהו לחכם מערב יו"ט מבעוד יום להתירו, ונפל לבור ביו"ט וירא שמא ימות שם

ירד מומחה שבקי להבחין בין מום קבוע למום עובר

ויראה מום שהיה בו אתמול, אם מום קבוע הוא

יעלה וישחוט דמשום מוקצה ליכא, דמאתמול דעתיה עלויה

ואם לאו לא ישחוט הכי קאמר, ואם לאו, דאותו מום שהיה בו מערב יו"ט לא היה קבוע אלא היום נעשה בו מום קבוע, אפילו עבר והעלהו לא ישחוט. ולא אמרינן מאתמול הוה דעתיה עלויה וכיון שיש בו עכשיו מום קבוע נשחטיה, דהואיל והמום של אתמול לא היה קבוע, מוקצה מחמת איסור הוה

אין זה מן המוכן לאו משום מוקצה אסר ליה, דהא לית ליה לר"ש מוקצה, אלא מפני שמתירו ביו"ט ה"ל כמתקנו, ונראה כדן דין דגזור ביה משום שבות. וה"ק אין התרתו היתר, ואינו מוכן להיות כשר

------------------------- משנה ה

בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנטמאה ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא יזיזם ממקומם

ר' עובדיה מברטנורא

בהמה שמתה בבהמת קדשים מיירי, כדקתני עליה ועל החלה שנטמאת. ובהמת קדשים שמתה אסורה בהנאה וטעונה קבורה, הלכך לא יזיזנה ממקומה. אבל בהמת חולין מחתכין אותה לפני הכלבים. והני מילי שהיתה מסוכנת מאתמול דדעתיה עילוה, אבל לא היתה מסוכנת מאתמול אף בהמת חולין לא יזיזנה ממקומה

החלה שנטמאת אינה ראויה לכהן ביו"ט, אף להסקה או לתתה לכלבו, דאין מבערין קדשים מן העולם ביו"ט ואפילו ע"י אכילת בהמה, דגזירת הכתוב היא שאין קדשים טמאים מתבערים מן העולם ביו"ט