Beitza 5:5-6

משנה ה

הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום גחלת של הקדש מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין המוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור בור של יחיד כרגלי היחיד ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא

ר' עובדיה מברטנורא

ושלהבת כגון הדליק נרו בשלהבת חבירו אינו מעכב באיסור תחומין

מועלין בה הנהנה ממנה מביא אשם מעילות

ושלהבת לא נהנין לכתחלה מדרבנן. ואם נהנו לא מועלין, אין חייבין קרבן מעילה, דלית בה ממשא. וכן המוציא גחלת בשבת לרשות הרבים חייב, ושלהבת שדחפה בידו מרשות היחיד לרשות הרבים פטור

כרגלי היחיד אין מוליכין המים אלא כרגלי בעל הבור

כרגלי אותה העיר אלפים אמה לכל רוח חוץ לעיבורה

ושל עולי בבל העשוי לעוברי דרכים באמצע הדרך, ועשאום בני הגולה לשתותם בעלותם

כרגלי הממלא מפני שהוא הפקר והפקר נקנה בהגבהה. ואם בא אחד ושאל לו מימיו אינו מוליכן אלא כרגליו, דקסבר האי תנא יש ברירה להחמיר, ומאתמול הוברר הדבר דלהאי גברא חזו וברשותיה קיימי. ודלא כרבי יוחנן בן נורי דאמר חפצי הפקר קונין שביתה לעצמן במקומן

-------------------------------------- משנה ו

מי שהיו פירותיו בעיר אחרת וערבו בני אותה העיר להביא אצלו מפירותיו לא יביאו לו ואם ערב הוא פירותיו כמוהו

ר' עובדיה מברטנורא

לא יביאו לו מפירותיו, הואיל והוא לא עירב לשם, דפירותיו כמוהו