Yevamos 2:1-2

פרק ב

משנה א

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהם ונולד להן אח ואחר כך יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתיבמת

ר' עובדיה מברטנורא

כיצד אשת אחיו וכו פוטרת צרתה

ונולד להן אח ומצאה זקוקה ליבם, ועליו אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו

ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ולו אשה אחרת

ומת בלא בנים

הראשונה היא אשת הראשון, שנפלה לפניו כבר פעם אחת, יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו

עשה בה זה שמת

מאמר פירוש שקידשה בכסף. וביבמה קידושין של כסף אינם קידושין גמורים אלא מדברי סופרים, שאין היבמה נקנית ליבם להיות כאשת איש גמורה עד שיבא עליה, וזה לא הספיק לכנסה עד שמת

שניה חולצת ולא מפטרה משום צרת ערוה, דלאו צרתה ממש היא

ולא מתיבמת משום דמאמר קונה מקצת והויא לה צרת ערוה במקצת. וכל מקום שאין שם קדושין גמורים חולצת ולא מתיבמת

--------------------------------- משנה ב

שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השנייה חולצת ולא מתיבמת רבי שמעון אומר מיבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה

ר' עובדיה מברטנורא

ומת המיבם

מיבם לאיזו שירצה ופוטרת חברתה. ולאו אעשה בה מאמר קאי, אלא ארישא קאי דקתני הראשונה אסורה וכו', וקאמר ר"ש כיון שכשנולד כבר נתיבמה, ולא היתה על זה בזיקת נשואי אחיו הראשון מעולם, מותרת לו. ואין הלכה כר"ש