Yevamos 3:1-2

פרק ג

משנה א

ארבעה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו

ר' עובדיה מברטנורא

ארבעה אחין. חולצות ולא מתיבמות דכיון דתרווייהו זקוקין להאי ולהאי, קמא דמיבם פגע באחות זקוקתו דהויא כאשתו

ב"ש אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו בגמרא מפכינן לה, בש"א יוציאו ובה"א יקיימו. דבכל מקום ב"ש לחומרא וב"ה לקולא חוץ מהמקומות הידועים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, והכי אמרינן בעלמא, ב"ש במקום ב"ה אינה משנה, כלומר, כל היכא דאשכחן במשנה בית שמאי מקילין, וב"ה הוא שדרכן להקל ונמצאו עתה בית שמאי עומדים במקום בית הלל, אינה משנה ומשבשתא היא וצריך להפכה, אלא אם כן היא מהמשניות הידועות שהם מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. ובמסכת עדיות מני לה בשם רבי אליעזר מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל

----------------------------- משנה ב

היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת

ר' עובדיה מברטנורא

איסור ערוה כגון חמותו ואם חמותו

ומותר באחותה דלאו אחות זקוקתו היא, דערוה לא רמיא קמיה ליבומי

איסור מצוה רמיא קמיה מדאורייתא, הילכך אסור באחותה, דאחות זקוקתו היא