Yevamos 3:7-8

משנה ז

שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכרית מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואחר כך מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת שלשה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן שמתו או נתגרשו צרותיהן מותרות

ר' עובדיה מברטנורא

שעה אחת בנפילה ראשונה כשנפלה מאחיו הראשון, שאז היתה אשתו קיימת והיתה זאת אסורה עליו כאשת אח שיש לו בנים. וצרתה הנכרית לא אתפרש דינה, ומסתברא דחולצת ולא מתיבמת

--------------------------- משנה ח

וכולן שהיו בהן קדושין או גירושין בספק הרי אלו צרות חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קדושין זרק לה קידושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק קידושין ספק גרושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גרושין

ר' עובדיה מברטנורא

וכולן ט"ו עריות, שהיו בהן לאחיו קדושי ספק או גירושי ספק, דהויא ספק צרת ערוה

חולצת ולא מפטרה בלא כלום, דדילמא לאו צרת ערוה היא

ספק קרוב לו שהיו ח' אמות מצומצמות ביניהן ברשות הרבים, וד' אמות של אדם קונות לו שם, וזרקו ספק בארבע אמותיו ספק בארבע אמותיה