Yevamos 4:3-4

משנה ג

שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין ויוצאין עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב

ר' עובדיה מברטנורא

שומרת יבם שהיא ממתנת ומצפה ליבם

שנפלו לה נכסים מבית אביה

מה יעשו בכתובתה מנה ומאתים ותוספת ונדוניא שהכניסה לו וקבל עליו אחריות

ובנכסים הנכנסים ויוצאים נכסי מלוג. שכשהיא נכנסת נכנסין עמה וכשיוצאת מבעלה יוצאין עמה

בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב דספק נשואה היא וזוכה היבם בחצי ירושתה מספק, שהבעל יורש את אשתו, וזה שספק נשואה היא אצלו זוכה בפלגא

נכסים בחזקתן נכסי צאן ברזל, בחזקתן. ולא פירשו בית הלל אי בחזקת יורשי האשה שהיו הנכסים שלה, אי בחזקת יורשי הבעל שאחריותם עליו. ולענין דינא יחלוקו אפילו לדברי בית הלל

------------------------------- משנה ד

כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון

ר' עובדיה מברטנורא

כאשתו לכל דבר שמגרשה בגט ולא בעיא חליצה, ומחזירה כשירצה ולא מיתסרא עליה

על נכסי בעלה הראשון שיהיו קרקעות של בעלה הראשון אחראין וערבאין על כתובתה. ואי לית לה כתובה מבעלה הראשון כותב לה היבם כתובה על נכסיו, והיא מנה בלבד