Yevamos 5:4-5

משנה ד

כיצד עשה מאמר בזו ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וגט בזו צריכה גט וחליצה מאמר בזו ובעל את זו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וחלץ לזו הראשונה צריכה גט גט לזו וגט לזו צריכות הימנו חליצה גט לזו ובעל את זו צריכה גט וחליצה גט לזו ומאמר בזו צריכה גט וחליצה גט לזו וחלץ לזו אין אחר חליצה כלום

ר' עובדיה מברטנורא

צריכות שני גיטין לשתי יבמות. כרבנן דיש מאמר אחר מאמר

וחליצה לאחת מהן, ופוטרת צרתה

מאמר לזו וגט לזו פסל גט של אחרונה את הראשונה, דקם ליה בלא יבנה, וצריכה גט למאמרו וחליצה לזיקתו

מאמר לזו ובעל לזו צריכות שני גיטין זו גט למאמרו וזו גט לביאתו

וחליצה לאחת מהן ופוטרת צרתה

גט לזו ובעל לזו צריכות גט וחליצה ואסור לקיימה דקם עליה בלא יבנה משום גט ראשון, ובגט לחודא לא נפקה בעלת ביאה, דביאה פסולה היא

אין לאחר חליצה כלום ואי הדר מקדש לה או לצרתה לא תפסי בה קדושין כר' עקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין. ואינה הלכה

-------------------------------------- משנה ה

חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמין ליבמה אחת

ר' עובדיה מברטנורא

חלץ וחלץ מותר בקרובות שניה, שאין אחר חליצה ראשונה שום זיקת יבמין, וחליצה בתרייתא לאו כלום היא ואפילו לכהונה אינה פסולה. וכן חלץ לזו ומאמר לזו. וכן נתן גט לזו אחר החליצה של זו. או אם בעל לזו אחר החליצה של זו אין מעשה האחרון כלום. או אם בעל תחלה וחזר ובעל לשניה. או בעל תחלה ועשה מאמר בשניה, או נתן גט לשניה או חלץ לשניה, אין אחר ביאה כלום ומעשה אחרון לא חשיב ומותר בקרובות השניה

אין אחר חליצה כלום ארישא קאי. ואסיפא צריך למימר אין אחר ביאה כלום