Yevamos 7:6-8:1

משנה ו

כהן גדול פעמים שהוא פוסל כיצד בת כהן לישראל וילדה הימנו בת והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו בן הרי זה ראוי להיות כהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח מאכיל את אמו ופוסל אם אמו וזאת אומרת לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה

ר' עובדיה מברטנורא

ופוסל את אם אמו דאי לאו הוא, היתה אם אמו חוזרת לתרומה דבית אביה לאחר מיתת בתה. וכל זמן שזה קיים אינה חוזרת לתרומה דכתיב וזרע אין לה, עיין עליה, או בת בת הבת, או בן בן הבן, או בת בת הבן עד סוף כל הדורות

לא כבני כהן גדול כלומר לא ירבו כמותו בישראל שהוא פוסלני מן התרומה

----------------------- פרק ח

משנה א

הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו

ר' עובדיה מברטנורא

הערל כהן ערל שמתו אחיו מחמת מילה

אינו אוכל בתרומה דילפינן מפסח דכתיב ביה וכל ערל לא יאכל בו

נשיהם ועבדיהם יאכלו דהא משום ערלה וטומאה לא נפקי מכלל כהנים אלא דאינהו גופייהו מחוסרים תקנה

נשיהם לא יאכלו דשויה חללה בביאתו, דנבעלה לפסול לה

ואם לא ידעה שהיתה נשואה לו קודם לכן ולא בא עליה לאחר שנעשה פצוע דכא