Yevamos 10:2-3

משנה ב

ניסת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן לא ניסת על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן יפה כח בית דין שפוטרת מן הקרבן הורוה בית דין לינשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא לינשא

ר' עובדיה מברטנורא

ופטורה מן הקרבן דיחיד שעשה בהוראת בית דין פטור מן הקרבן

שלא על פי בית דין אלא בשני עדים, חייבת בקרבן, דשוגגת היא. ולית הלכתא כי הא מתניתין, אלא בין נשאת ע"פ בית דין בעד אחד בין ע"פ שני עדים, חייבין בקרבן היא ובעלה השני

--------------------------- משנה ג

האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חלוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך ונתיבמה ואחר כך אמרו לה חלוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת תצא והולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו אף על פי שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה את זו דרש ר' אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה

ר' עובדיה מברטנורא

ואחר כך מת בנך ולא הוזקקה ליבום

ונשאת לשוק

ראשון ואחרון ראשון שלפני השמועה, ואחרון שלאחר השמועה. וכר"ע מתוקמא דאמר יש ממזר מחייבי לאוין, ואינה הלכה