Yevamos 12:2-3

משנה ב

חלצה בסנדל שאין שלו או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשרה ור' אליעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ורבי אליעזר מכשיר

ר' עובדיה מברטנורא

בסנדל של עץ כשרה והוא שיהיה מחופה עור

חלצה בגדול שהיה הסנדל גדול ממדת רגלו, אם יכול להלוך בו חליצתו כשרה

או בקטן ממדת רגלו, אם חופה את רוב רגלו חליצתו כשרה. והלכה כרבי אליעזר במה שפוסל חליצה בלילה, ואין הלכה כמותו במה שמכשיר חליצה בשמאל

------------------------- משנה ג

חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה אמר רבי אליעזר ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה מעכב אמר לו רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש

ר' עובדיה מברטנורא

חלצה ולא קראה חליצתה כשרה דכי כתב רחמנא ככה דמשמע עיכובא, אמעשה הוא דכתיב ככה יעשה לאיש, וקריאה דיבור בעלמא הוא

דבר שהיא מעשה באיש כגון חליצה שהאשה עושה מעשה בגופו של איש, לאפוקי רקיקה דלאו מעשה בגופו של איש הוא