Yevamos 13:12-13

משנה יב

יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשים הימנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חודש כופין אותו שיחלוץ לה

ר' עובדיה מברטנורא

יגדלו זה עם זה ואינו יכול לגרשה עד שיגדיל דגט קטן אינו גט

היבמה שאמרה בתוך שלשים יום שכנסה היבם, לא נבעלתי ליבם, והוא אומר בעלתיך ודייך בגט, כופין אותו לחלוץ דהיא נאמנת, דעד תלתין יומין מוקי אינש נפשיה ולא בעיל

לאחר שלשים יום הוא נאמן, דלא מוקי איניש נפשיה מלבעול יותר משלשים יום. ומיהו איהי לא משתריא, דשויתה אנפשה חתיכה דאיסורא ובעיא חליצה, ומבקשים ממנו שיחלוץ, אבל לא כופין, דהא הוא אומר שבעל. והא דכופין אותו לחלוץ תוך ל' יום ומבקשין אותו לחלוץ לאחר ל' יום ואין כופין ומבקשים לייבם, מוקי בגמרא כגון שגט יוצא מתחת ידה, שכיון שנתן גט לזיקתו נפסלה עליו, ומיהו בעיא חליצה למשרייה לעלמא. ואי אמרה היא נבעלתי והוא אומר לא בעלתי, אין חוששים לדבריו ולא בעיא חליצה

----------------------------- משנה יג

הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה ואם נתכוונת לכך אפילו בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה

ר' עובדיה מברטנורא

הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה דלא אסקא דעתה שימות בעלה ותפול לפניו ליבום, ונוטלת כתובתה

אבל לאחר מיתת בעלה הויא מורדת, וקיימא לן כותבין אגרת מרד על שומרת יבם

ומבקשים ממנו לחלוץ ויתן כתובתה אם ירצה, ואם לא רצה לחלוץ והיא מורדת בו ובאה להפסיד כתובתה, כופין אותו לחלוץ