Kesubos 5:8-9

משנה ח

המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורים אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר ונותן לה מטה מפץ ומלראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואין נותנין לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה והשחקים שלה

ר' עובדיה מברטנורא

המשרה את אשתו על ידי שליש שנותן מזונותיה על ידי אפוטרופוס ואינה אוכלת עמו. תרגום ויכרה להם כרה גדולה שירותא

לא יפחות לה בשבוע

לא פסק לה שעורים כפלים מן החטים, אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום ששם השעורים רעות ביותר

דבילה תאנים דרוסות בעיגול ונמכרות במשקל ולא במדה

מפץ רך ממחצלת

כיפה צעיף אחד

ומנעלים ממועד למועד מנעלים חדשים לכל שלש רגלים

חדשים קשים לה בימות החמה לפי שהם חמים, ויפים לה בימות הגשמים

והשחקים שלה אף כשיקנה לה חדשים, מפני שמתכסה בהן בימי נדתה

------------------------------------ משנה ט

נותן לה מעה כסף לצורכה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אין נותן לה מעה כסף לצורכה מעשה ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים סלעים בגליל ואם היתה מניקה פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפמזונותיה במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו

ר' עובדיה מברטנורא

נותן לה מעה כסף בכל שבת לצורך דברים קטנים

ואוכלת עמו לילי שבת אע"ג דבכל שאר הימים יכול לתת מזונותיה על ידי שליש אם ירצה, בליל שבת שהוא ליל עונה חייב לאכול עמה

מעשה ידיה מותר מעשה ידיה כלומר מה שעושה יותר על מזונותיה

שתי קשה לטוות כפלים כשל ערב. ומשקל של יהודה כפלים כשל גליל

הכל לפי כבודו וכפי מנהג המדינה נמי