Kesubos 6:1-2

פרק ו

משנה א

מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה הוא אוכל פירות בחייה בושתה ופגמה שלה רבי יהודה בן בתירה אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות

ר' עובדיה מברטנורא

מציאת האשה. וירושתה אם נפלה לה ירושה

הוא אוכל פורות בחייה והקרן שלה

ופגמה חבלה שיש בה פחת דמים ששמין אותה כמה היתה יפה לימכר בשוק וכמה היא שוה עכשיו

ובזמן שבגלוי שהבושת שלו. ועוד, שנמאסת עליו והוא סובלה

ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות בחייה, והקרן שלה לכשימות או יגרשנה. ואם תמות היא, יורשה. והלכה כר' יהודה

--------------------------- משנה ב

הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן

ר' עובדיה מברטנורא

ומת חתנו ונפלה לפני יבם

יכול הוא שיאמר או חלוץ או יבם. ואילו לאחיו, או יתן מה שפסק או תשב עד שתלבין ראשה. ואע"ג דאחיו עם הארץ והוא ת"ח יכול הוא לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך איני רוצה ליתן