Nedarim 6:4-5

משנה ד

דג דגים שאיני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחין בין טפלין בין חיין בין מבושלין ומותר בטרית טרופה ובציר הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר בציר ובמורייס הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס

ר' עובדיה מברטנורא

דג דגים שאינו טועם לא דג ולא דגים והכל במשמע

טפלין מבלי מלח

בטרית טרופה דג שחותכים אותו חתיכות חתיכות ומוכרים אותו ויש לו שם בפני עצמו ואינו בכלל דג ודגים

ציר מים היוצאים מן הדגים המלוחים

ומורייס שומן היוצא מדגים מלוחים

צחנה תערובת מיני דגים טרופים נקראים צחנה. ודוגמתו במסכת ע"ז ההיא ארבא דצחנתא

ומותר בציר ובמורייס הואיל ואין עיקר ממשות הדג מובלע בהם

הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס דכיון דהזכיר טרופה, מכל דבר שמעורב בו מין דג משמע

------------------------------------- משנה ה

הנודר מן החלב מותר בקום ורבי יוסי אוסר מן הקום מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה בין טפילה

ר' עובדיה מברטנורא

קום הוא נסיובי דחלבא, מים היוצאים מן הגבינה

אבא שאול אומר כו' בין מלוחה בין טפילה דלא תימא הגבינה המיוחדת שבגבינה משמע ואין דרך לאכלה בלא מלח. והלכה כאבא שאול