Nedarim 10:2-3

משנה ב

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כח האב מכח הבעל בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מיפר בבגר והאב אינו מיפר בבגר

ר' עובדיה מברטנורא

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל שאין הבעל מפיר נדרי אשתו עד שתנשא

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב ומפר כל ימי נערותה דכתיב בנעוריה בית אביה

והאב אינו מפר בבגר כדכתיב בבית אביה בנעוריה

---------------------------- משנה ג

נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו למאה אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה

ר' עובדיה מברטנורא

נתגרשה בו ביום ששמע האב, שאם עבר היום שוב אינו יכול להפר

ונתארסה לאחר, בו ביום

אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה שנדרה בפני הארוס הראשון, שהארוס מיפר בקודמין

כל זמן שלא יצאה לרשות עצמה לא מחמת בגר ולא מחמת נשואין