Nedarim 10:4-5

משנה ד

דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי הרי הן מופרין שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר

ר' עובדיה מברטנורא

עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו קודם שתבא לרשות הבעל. וכן הארוס אומר לה כן

עד שלא תכנס לרשותו שמשנכנסה לרשותו אינו יכול להפר, שאין הבעל מפר בקודמין. ושמעינן ממתניתין שהבעל יכול להפר נדרי אשתו אפילו בלא שמיעה, מדקתני וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר וכו

------------------------------ משנה ה

בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו

ר' עובדיה מברטנורא

בוגרת ששהתה י"ב חודש בוגרת שאין אביה מיפר נדריה ותבעוה לינשא ושהתה י"ב חודש שמכאן ואילך בעלה חייב במזונותיה

ואלמנה ששהתה שלשים יום. משתבעוה לינשא שהיא אוכלת משל בעלה

רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה הוא מיפר את נדריה. ואין הלכה כר"א